nihonweldnihonweldnihonweld

Bronze and Copper Alloy Electrodes

Bronze and Copper Alloy Electrodes

For Copper and Bronze alloy applications.

Please click the product name to see the details.
Name AWS Specification JIS Specification Other Specification
NIHONWELD N-34N NONE

NONE

NIHONWELD N-Cu ECu

DCu

AC/DC

NIHONWELD N-Cu 39 ECu

DCu

DC Only

NIHONWELD N-CuAl-A1 ECuAl-A1

NONE

NIHONWELD N-CuAl-A2 ECuAl-A2

DCuAlNi

NIHONWELD N-CuAl-B ECuAl-B

NONE

NIHONWELD N-CuAl-C ECuAl-C

NONE

NIHONWELD N-CuAl-D ECuAl-D

NONE

NIHONWELD N-CuAl-E ECuAl-E

NONE

NIHONWELD N-CuMnNiAl ECuMnNiAl

NONE

NIHONWELD N-CuNi ECuNi

NONE

NIHONWELD N-CuNiAl ECuNiAl

NONE

NIHONWELD N-CuSi ECuSi

DCuSiB

NIHONWELD N-CuSn-A ECuSn-A

NONE

NIHONWELD N-CuSnC (AC/DC) ECuSn-C

JIS DCuSnB

NIHONWELD N-CuSnC (DC) ECuSn-C

DCuSnB